Eğitim Kayıt Formu

Kayıt Olacağınız Eğitim : ESPOR KOÇLUK VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMLERİ

Eğitim Tarihi : 14.11.2022 - 25.11.2022

 

Ad Soyad *

T.C. Kimlik No *

Doğum Tarihi *

Cinsiyet *

Telefon *

Eposta

Adres *

Okul *

Bölüm

Sınıf *

Sağlık Durumu

Veli Ad Soyad (18 yaş altı öğrenciler için zorunludur!)

Veli Telefon (18 yaş altı öğrenciler için zorunludur!)

Bu İzin Formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ("6698 Sayılı Kanun") İle düzenlenen gerçek kişilerin "Kişisel Verilerinin" işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınıza verilen eğitim gereğince hazırlanmıştır. Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında, "Kişisel Veri"; verilecek eğitim dâhilinde eğitime başlamanızdan itibaren başvuru formunda ve dosyanızda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir. Belediyemiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımladığı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatını haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri'nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda belediyemiz tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel verinin işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz. Belediyemiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir. Belediyemize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11.Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7.Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda belediyemizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde belediyemizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, belediyemizin kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. *

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezine Sende Katıl!

Birbirinden farklı teknolojik eğitimlerle aramıza bekliyoruz...

Akif Kemal AKAY

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi SEYTİM’i, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri, yenilik ve teknoloji ile buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi hedefleyerek hizmete açtık.

Sevgili Gençler, kendinizi teknolojik alanda geliştirebilmek için yeterli imkanlara ulaşmakta zorluk yaşadığınızı biliyoruz. SEYTİM, hayalleri olup gerçekleştirme fırsatı bulamamış, maddi imkansızlıklar, bilgi eksikliği, ekipman eksikliği gibi yaşı kaç olursa olsun herkese hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş bir projedir. SEYTİM, çocuklarımızı ve gençlerimizi Tübitak, Teknofest vb. farklı platformların yarışmalarında rakipleriyle yarışmak isteyen, bunu yaparken de proje tabanlı bir eğitimden sizleri geçirerek sizleri hayallerinize ulaştırmada bir araç olacaktır...

Başkan'ın Mesajı İçin Tıklayınız
about-image